sidebar sağ taraf 3
Site açılış
  • 04 Nisan 2017, Salı 10:00
ErdoğanKırmızıoğlu

Erdoğan Kırmızıoğlu

Kırım Türklerinin En Hassas Döneminde…

Sevgili Okurlarım!

Nisan ayının başlarında, Türkiye’deki 43 Kırım Tatar sivil toplum teşkilatı tarafından kurulan “Kırım Tatar Teşkilatları Platformu” 4-5 Nisan 2015 tarihlerinde Kırım Tatarlarının Millî Lideri Mustafa Abdülcemil KIRIMOĞLU, Kırım Tatar Millî Meclisi Başkanı Refat ÇUBAROV, Kırım Tatar Millî Meclisi Üyeleri ile birlikte toplanarak aşağıdaki netice ve kararlara varmışlardı.

“”“

1. Kırım’ın Rusya Federasyonu tarafından işgali hukuk dışı ve uluslararası toplumca cezalandırılması gereken bir eylemdir. Rusya Federasyonu, bu işgal ile her türlü uluslararası hukuk kuralını ve uluslararası topluma ait evrensel ve ahlakî değerleri çiğnemiştir.

Kırım’ın işgali sonrasında Rusya Federasyonu tarafından Kırım Tatarlarına yönelik baskılar artarak devam etmiş, Kırım Tatarlarının millî ve demokratik hakları ortadan kaldırılmış, Kırım Tatarları kaçırılarak öldürülmüş, Kırım Tatarlarının millî liderlerinin vatan Kırım’a girmesi yasaklanmış, Kırım Tatar Millî Meclisi Başkan Yardımcısı Ahtem Çiygöz tutuklanmış, Kırım’da yaşayan toplum liderlerimiz ve doğrudan halkımız gözaltı ve tutuklamalarla baskı altına alınarak Kırım Tatarlarının hayat ve düşünce özgürlüğü ortadan kaldırılmıştır. Son olarak,yegâne Kırım Tatar Televizyonu ATR ve Kırım Tatarlarına ait yayın organlarının kapatılması, Kırım Haber Ajansının anavatanından ayrılmak zorunda bırakılması İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ile korunan düşünce, ifade ve basın özgürlüğünün açıkça ihlalidir. Kırım Tatar gençlerinin işgalci Rusya ordusu tarafından zorla askere alınması ve mecburi vatandaşlık uygulaması, Rus pasaportu almayan insanların işlerinden atılması, Kırım’dan çıkartılması ise vicdan, vatandaşlık, ikamet ve çalışma hürriyetlerinin ortadan kaldırılmasıdır.

Bu cümleden, işgal eylemi ile oluşan suçun ve işgalden sonra Kırım’da yaşayan başta Kırım Tatarları ve diğer halkların İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Birleşmiş Milletler Sözleşmeleri ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile korunan hak ve hukuklarına tecavüz eden tüm suçların ve bunların faillerinin uluslararası mahkemelerde bir an evvel yargılanması sağlanmalıdır.

Bunu teminen Uluslararası Adalet Divanı nezdinde bir komisyon kurularak çalışmalara başlanmalıdır.

2. Rusya Federasyonu, Kırım Tatarlarının ana vatanları Kırım’ı işgale derhal son vermeli ve Ukrayna’nın toprak bütünlüğü uluslararası toplumun güvencesinde tekrar sağlanmalıdır. Hür ve demokratik dünya devletleri ve uluslararası birlikler tarafından Rusya Federasyonuna karşı başlatılan yaptırımlar artarak devam etmeli, uluslararası hukuka ve demokrasiye inanan tüm devletler bu yaptırımlara var gücü ile destek vermelidir. Yaptırımlar ve ambargonun etkili bir şekilde işleyebilmesi için bütün ilgili ülkelerce gerekli tedbirlerin alınması ve bu hususta titizlik gösterilmesi sağlanmalıdır.

3. Kırım Tatar halkının işgal öncesinde hür ve demokratik zeminde seçilen Kırım Tatar Millî Kurultayı, Kırım Tatar Millî Meclisi ve Kırım Tatar halkının meşru temsilcilerinin liderliğinde Kırım Tatar Teşkilatları Platformu Rusya’nın bu hukuk ve ahlak dışı işgalini asla tanımayacağını ve her zemin ve şartta işgalin sona erdirilmesi için insan hakları ve hukukun üstünlüğü prensipleri dahilinde demokratik zeminde var gücü ile mücadele edeceğini teyiden bir kez daha beyan eder.

Bu bağlamda;

4. Kırım Tatar tarihinin en büyük faciası olan 18 Mayıs 1944 Sürgün ve Soykırımının Türkiye’de çok büyük bir mitingle anılması amacıyla 17 Mayıs 2015 tarihinde Platforma üye tüm sivil toplum kuruluşlarının destek ve katılımı ile Anma Mitingi tertip edilmesi,

5. 18 Mayıs 1944 Sürgünü Anma faaliyetlerinin 11-18 Mayıs tarihleri arasında tüm teşkilatlarımızın bulunduğu yerleşim yerlerinde konferanslar, mevlidler, anma duaları, sergiler ve benzeri etkinliklerle kamuoyunda ses getirecek düzeyde düzenlenmesi,

6. Kırım Tatarlarının millî davalarının dünya ve Türkiye kamuoyuna duyurulması için Türkiye’de profesyonel koşullarda faaliyet gösterecek Basın, Yayın ve Enformasyon organı kurulması,

 

7. Bütün Dünya Kırım Tatarları Kongresi’nin 31 Temmuz - 2 Ağustos 2015 tarihlerinde Türkiye’de toplanması,

Bütün Dünya Kırım Tatarları Kongresi’nin hazırlık ve tertip çalışmaları için bir Organizasyon Komisyonu, Kongre’nin Tüzük tasarısının Kongre’den en az 3 hafta önce paylaşılacak şekilde hazırlanması için Hukuk Komisyonu kurulması,

Oybirliği ile Kararlaştırılmıştır.””

“””

Vatanları Bir kez Daha Rusya Tarafından İşgal Edilen Kırım Türklerinin En Hassas Döneminde;

Nisan ayında, yüzyıllar boyu Türk Diyarı kalmış, Osmanlı İmparatorluğu içinde de Anadolu ve Rumeli’den sonra  en önemli  Türk Müslüman Toprağı sayılan Kırım için Türkiye’deki 43 Kırım Tatar Sivil Toplum Teşkilatı tarafından kurulan “Kırım Tatar Teşkilatları Platformu” Kırım’ın Rus işgalinden kurtulması için tüm çalışmaları devam ettir iken, 1- 3 Nisan tarihlerinde Antalya’da bu yıl 5. cisi düzenlenen “Anfaş Cty Expo Uluslararası Şehircilik ve Teknojileri Fuarı ” na  Antalya Büyükşehir Belediyesince Yalta Belediye Başkanın da çağrılarak ağırlanmış olması,

Başta KIRIM TÜRKLERİNİN EFANEVİ LİDERİ Mustafa Abdulcemil KIRIMOĞLU olmak üzere “Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Genel Merkezi” ,Kırım Tatar Teşkilatları Platformu”.  “Antalya Kırım Türkleri Platformu “  tarafından  tepki gösterildi. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Sn.Menderes Mehmet Tevfik TÜREL’e Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Genel Merkezi bir yazı gönderildi.

******

Antalya Büyükşehir Belediyesi için hazırlanan yazı…

“Sn.Menderes Mehmet Tevfik Türel,

  Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı

 

Kırım Tatarlarının tarihî vatanı Kırım 27 Şubat 2014 tarihinde bir kez daha Rusya Federasyonu tarafından “işgal” edilmiştir. Ukrayna’ya bağlı otonom bir devlet olan Kırım Özerk Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu, ABD ve İngiltere tarafından imzalanan 1994 tarihli Budapeşte Memorandumu ile garantörlük verilmesine rağmen Rusya Federasyonu tarafından hukuk dışı bir şekilde ele geçirilmiştir.

Bu işgal; Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği ve hemen hemen tüm uluslar arası kurum ve kuruluşlarca uluslar arası hukuka ve ahlaka aykırı olarak tanımlanmış; Türkiye Cumhuriyeti de işgalin tanınmadığı ve sorunun Ukrayna’nın toprak bütünlüğü ilkesi çerçevesinde çözümünden yana olduğunu defalarca teyit etmiştir.

İşgali müteakip, Kırım’da işgale karşı çıkan Kırım Tatarlarına yönelik baskı ve zorbalıklar her geçen gün artarak devam etmektedir. Kırım Tatarlarına ait camilere, okullara, evlere baskınlar yapılmış, özyönetim organı Kırım Tatar Millî Meclisi binası gaspedilmiş, yayın organları yasaklanmış, 21 Kırım Tatarı kaçırılmış, 3’ünün işkence edilmiş cesedine ulaşılabilinmiş, yüzlerce Kırım Tatarı gözaltı, tutuklama ve çeşitli cezalara çarptırılmıştır. Kırım Tatarlarının millî lideri, insan hakları savunucusu Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu, Kırım Tatar Millî Meclisi Başkanı Refat Çubar, insan hakları savunucusu Sinaver Kadir, Kırım Haber Ajansı Koordinatörü İsmet Yüksel gibi isimler ise bir kez daha vatanlarından sürgün edilmişlerdir.

Türkiye’nin de dahil olduğu uluslar arası toplum, işgal karşısında Rusya Federasyonu’na karşı pek çok yaptırım uygulamaya başlamıştır.

Bu ahval dahilinde, Antalya ile kardeş şehir olan Kırım’ın Yalta şehrinin belediye başkanının şehrinizde ağırlanıyor olması gerek Kırım’da baskı ve zorbalıklarla karşı karşıya olan Kırım Tatarları gerekse Türkiye’de yaşayan Kırım Tatarları tarafından üzüntü ile karşılanmıştır. İşgalci sözde Kırım yönetimine hizmet eden bir belediye başkanının güzel Antalya’mızda misafir edilmesi bizleri hususen yaralamıştır.

Bilgilerinize sunarız.

Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Genel Merkezi  “””

******

Ben buradan  dünyada eşi benzeri görülmemiş şekilde Vatan Kırım’da Ruslar tarafın yapılan katliam, sürgünün , bir milletin yok edilmesi uygulamasının bir kez daha yıldönümünde,  (18 Mayıs 1944 Kırım Tatar Türklerinin bir gecede vatanlarından Orta Asya Sibirya’ya sürülmesi.  Sürgünün acısının hatırlandığı  bu hassas  günlerde )

Türk Diyarı ve bir zamanlar Osmanlı Toprağı olan, 1853-56 Osmanlı Rus Savaşıyla başlayarak yıllarca süren Osmanlı-Rus savaşları sonucu 1783 yılında Rusya İmparatorluğunun, Kırım’ı topraklarına ilhak ettiğini resmen ilân etmesi ile Kırım’dan Ak Topraklar denilen Anadolu’ya yapılan sürekli göçler sonucu bugün Türkiye’de tahminen 5. 6 milyon Kırım kökenli vatandaşlarımız yaşıyor iken,

 Türkiye’nin Turizm Başkenti ve Dünyanın en güzide Turizm şehri Antalya’da,  Yalta Şehrinin Belediye Başkanı’nın ağırlanmış olmasından , gerek Kırım da yaşayan Kırım Türkleri  gerekse Diasporada Türkiye’de yaşayan Kırım Türkleri tarafından üzüntü ile karşılandığını, bu tür uygulamalarda Başta Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes  TÜREL’in ve  bu tür organizasyonları düzenleyen Tertip Komitesinin, Türkiye Devleti Dış İşleri’nin de Kırım’da yapılan Rus İşgalini tanımadığı, Kırım’ın Ukrayna Devletinin toprak bütünlüğü içerisinde değerlendirildiği hususunun da göz önüne alınarak,

Yalta Şehrinin Belediye Başkanının şehrimizde ağırlanmasında Türkiye’nin yürüttüğü Kırım Politikası doğrultusunda kararlar alınması gerekliliğine inanarak, bu konuda Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı  tarafından gösterilmeyen duyarlılığın bundan sonraki bu tür tertiplerde Belediyeler ve Diğer Kurum ve Kuruluşların  Kırım Davası gibi hassas milli konuda Türkiye Cumhuriyeti Dış İşleri Politikaları da göz önüne alınarak, gerekli milli hassasiyetler üzerinde titizlikle durularak, uygulamaların Türk Dış Politikasına ters düşmeyecek ve Kırım’da Türkiye’de  ABD’de ve dünyanın değişik yerlerinde yaşayan yaklaşık 10 milyon Kırım Tatar Türkünü yaralamayacak şekilde yapılmasını ümit ediyorum…

Erdoğan KIRMIZIOĞLU

QHA  /  Kırım Haber Ajansı Antalya Temsilcisi

Antalya Kırım Türkleri Platform Sözcüsü


MAKALEYE YORUM YAZIN

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.


ANKET

Yeni İnternet Sitemizi Beğendiniz mi?

yukarı çık